ข่าวและกิจกรรมจังหวัดเลย


จังหวัดเลยเปิดยุทธการ


เมื่อวันที่16 มีนาคม 2564 เวลา13.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย ร่วมกัน เปิดแถลงข่าว ยุทธการ "พิทักษ์ไทเลย64" 

รายละเอียดเนื้อหา


เมื่อวันที่16 มีนาคม 2564  เวลา13.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายรณงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย  พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย พันเอกสมหมาย บุษบารอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย พันเอก เรวัฒ ธรรมจิรเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 21 ร่วมกัน เปิดแถลงข่าว ยุทธการ "พิทักษ์ไทเลย64" นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายเน้นหนักการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยขยายผลการจับกุม และยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชน นำผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการประชาคมลับที่เหลือจากการบำบัดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลใกล้บ้าน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกราย  ผลการดำเนินการ 6 เดือน แรกของปี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม 2564  มีผลดังนี้ ด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มีการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่  โดยการขยายผลการจับกุม และยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปแล้ว 1,017 คดี  ผู้ต้องหา 1,016 คน  ยึดทรัพย์ มูลค่าทรัพย์สิน 12,320,410 บาท ด้านการป้องกัน ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนหมู่บ้าน  ชุมชนทั้งหมด กำหนดให้ผู้เสพทุกราย เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลใกล้บ้าน  ขณะนี้ได้ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดไปแล้วจำนวน 498 คน กำหนดแนวทางการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดน ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน ทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย กรมทหารพรานที่ 21 ตำรวจภูธร ที่ทำการปกครองอำเภอ ตำรวจตระเวนชายแดน  สถานีเรือเชียงคาน ตำรวจน้ำ และกองกำลังภาคประชาชน ชรบ. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ปฏิบัติการด้านการข่าว  การเฝ้าระวังตามแนวชายแดน การลาดตระเวน ภายในหมู่บ้านอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ดำเนินการต่อกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา  ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทุกระดับ จำนวน 455 แห่ง  การสร้างแกนนำและเครือข่ายต้านยาเสพติด  การให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรม To Be Number One โดยกำหนดเป้าหมาย เด็กและเยาวชนไทเลย เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด จังหวัดเลยได้จัดทำข้อมูลผู้มีอาการทางจิตในพื้นที่ จำนวน121คน โดยจะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ในการเฝ้าระวังการจัดเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ การส่งต่อสถานพยาบาล และการดูแลช่วยเหลือหลังการส่งกลับเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ความเข้มข้นในการดำเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของจังหวัดเลย  ไปตามเป้าหมาย จึงกำหนดให้มียุทธการ “พิทักษ์ไทเลย 64” ด้วยการ ปิดล้อมตรวจค้น การขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และการยึดทรัพย์สิน ผู้เสพจะต้องนำเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูทุกราย ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อนำความสงบสุขแก่พี่น้องประชาชนชาวไทเลย ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวเน้นย้ำว่า การป้องกันและปราบปรามย่เสพติด ให้เป็นวาระของจังหวัดเลยที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการร่วมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเลยอย่างเข้มข้นอย่างจริงจัง

ที่มา : เว็บไซต์จังหวัดเลย


Scroll to Top