ข้อมูลทั่วไปจังหวัดหนองบัวลำภู


ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศา 45 ลิปดา ถึง 17 องศา 40 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศา 57 ลิปดา ถึง 102 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 518 กิโลเมตร จังหวัดหนองบัวลำภู มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3,859.062 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,411,928.74 ไร่ ขนาดพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือ 106,392,250 ไร่ และคิดเป็นร้อยละ 0.75 ของประเทศ)

แผนที่เขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอน้ำโสม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ้านผือ อำเภอกุดจับ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสีชมพู อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลาดตื้นถึงลาดลึก แล้วลาดลงไปทางทิศใต้ และทิศตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร ทางตอนบนของจังหวัดจะเป็นพื้นที่ภูเขาสูง โดยยอดดอยหรือภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัด ได้แก่ ดอยผาเวียง ภูสามยอดโดยสูงเฉลี่ย 900 เมตร และเป็นต้นน้ำสายย้อยต่างๆ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและลูกรังไม่สามารถเก็บกักน้ำหรืออุ้มน้ำในฤดูแล้ง

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศในจังหวัดหนองบัวลำภู แบ่งออกเป็น 3 ฤดู เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจำปี จัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือจะมีฝนตกเฉพาะในฤดูฝน สลับกับช่วงแห้งแล้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน

 • ฤดูร้อน อยู่ในระหว่างเดือน มีนาคมถึงเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34 - 36 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน อยู่ในระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงตุลาคม และจะตกมากในเดือน สิงหาคม - กันยายน เนื่องจากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน
 • ฤดูหนาว อยู่ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวมากในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15 - 16 องศาเซลเซียส

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบสะวันนาคือฤดูฝนสลับกับฤดูแล้งอย่างชัดเจน ปริมาณฝนที่ตกในจังหวัดหนองบัวลำภูโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง 978.3 - 1,348.9 มิลลิเมตรต่อปี อำเภอสุวรรณคูหา มีปริมาณฝนตกโดยเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ อำเภอนากลาง ส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งมีปริมาณโดยเฉลี่ยประมาณ 978.3 มิลลิเมตรต่อปี

วิสัยทัศน์
หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
พันธกิจ 

 1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 2. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
 4. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ จ.หนองบัวลำภู

 

"รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบประทับยืนหน้าศาล"

ความหมาย ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เมื่อ พ.ศ 2117 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ยกกองทัพไปตีกรุงศรีสัตตนาคนหุต อาณาจักรล้านช้างในการศึกครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรได้ยกพลมาพักบริเวณ ริมหนองบัวอยู่ระยะหนึ่ง จนเกิดประชวรเป็นไข้ทรพิษ จึงเสด็จยกทัพกลับ ชาวหนองบัวลำภูได้ร่วมใจกันสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้สักการะ                                                                                                                                            พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ซึ่งความจริงนั้นทรงประทับยืนอยู่ภายในศาล พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ ภายในดวงตราที่ออกแบบให้ประทับยืนอยู่หน้าศาล เพื่อจะเน้นให้เห็นรูปเด่นชัด เป็นประธานของดวงตรา โดยมีศาลอยู่ข้างหลัง                                                                                                                หนองบัวเพื่อแสดงให้เห็นว่า สาสมเด็จพระนเรศวรฯ ตั้งอยู่ริมฝั่งหนองบัว
ภูพาน ภูเขา  เป็นจังหวัดที่มีภูเขาและป่าไม้ อันได้แก่ เทือกเขาภูพาน ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงาม หนองบัวลำภู นั้นเดิมชื่อ หนองบัวลุ่มภู คือเป็นหนองบัวที่อยู่ในลุ่มแต่อยู่บนที่สูงเชิงเขา
ชื่อจังหวัดบนผืนผ้า หมายถึง จังหวัดที่มีหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองเป็นหลัก ส่วนชายทั้งสองข้างที่ผูกเป็นปมหมายถึง ความสามัคคีผูกพันแน่นแฟ้น ของชาวจังหวัดหนองบัวลำภู

                                                                                                                                                                                                                

 

 

ธงประจำจังหวัด

ธงประจำจังหวัดธงพื้นสีขาว กลางธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประทับยืนหน้าศาล เบื้องหลังเป็นหนองบัวลำภู เบื้องล่างของตรานั้นมีรูปแถบผ้าขมวดปมที่ตอนต้นและตอนปลาย ภายในมีข้อความ "จังหวัดหนองบัวลำภู"

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่จังหวัด

แผนที่ จ.หนองบัวลำภู

 

ข้อมูลการเดินมายังจังหวัด 
1. รถยนต์  จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 210 ผ่านอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ถึงจังหวัดหนองบัวลำภู รวมระยะทาง 608 กิโลเมตร
หรือเมื่อถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2109 (อำเภอน้ำพอง-เขื่อนอุบลรัตน์) เข้าอำเภอโนนสัง ถึงจังหวัดหนองบัวลำภู รวมระยะทาง 577 กิโลเมตร
2. รถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด (มหาชน) มีบริการรถปรับอากาศวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู ใช้เวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งจตุจักร (หมอชิต 2) โทร. 0 2936 2852-66 หรือ Call Center บริษัท ขนส่ง (จำกัด) โทร. 0 2576 5599 หรือ www.transport.co.th หรือ แอร์เมืองเลย โทร. 0 2936 0142 หรือ บุษราคัมทัวร์ โทร. 0 2537 8462 สาขา หนองบัวลำภู โทร. 0 4236 0927 บริษัท หนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด โทร 0 4231 1051
3. รถไฟ ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-อุดรธานี จากนั้นใช้รถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างอุดรธานี-หนองบัวลำภู สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444 หรือ www.railways.co.th
4. เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไลอ้อนแอร์ จำกัด , บริษัท แอร์เอเชีย จำกัด  , บริษัท นกแอร์ จำกัด ไม่มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดหนองบัวลำภู แต่สามารถใช้เส้นทางบินกรุงเทพฯ-อุดรธานี แล้วต่อรถโดยสารเข้าหนองบัวลำภู

Scroll to Top